กลุ่มบริหารงานบุคคล
picture

ขั้นตอนการจัดสรรและการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการครู

24/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรท

24/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
picture คู่มือและแนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คู่มือและแนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข

24/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการขอเพิ่มสิทธิจ่ายตรงบุคลากรภาครัฐ

คู่มือการขอเพิ่มสิทธิจ่ายตรงบุคลากรภาคร

24/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การลาอุปสมบท

แบบคำการขอลาอุปสมบท
ตรวจสอบตำแหน่ง ให้ถูกต้องและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์

24/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือน

แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือน
(สำหรับข้าราชการสำนักงานและผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด)

24/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เอกสารที่ใช้ประกอบในการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

24/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการขอสำเนา ก.พ.7

ขั้นตอนการขอสำเนา ก.พ.7 หรือสมุดประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ

23/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

คู่มือการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

23/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล การขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล

คู่มือการขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล

22/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม