กลุ่มบริหารงานบุคคล

“วิทยฐานะแนวใหม่ ว21/2560”

29/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) สังกัด

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ)
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

29/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
p การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข

29/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

            การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย

28/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
picture

หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอยกเว้นเข้ารับราชการทหาร

27/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
picture

ขั้นตอนการจัดสรรและการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการครู

24/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรท

24/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
picture คู่มือและแนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คู่มือและแนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข

24/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม