กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 117-119

-ค่ารักษา ขรก. ฎ623
-ค่ารักษาบำนาญ ฎ624
-ไข้ในเอกชน รร. ฎ625
-ไข้ในเอกชนบำนาญ ฎ626

25/พ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายละเอียดบำนาญ เดือนพฤษภาคม 2561

รายละเอียดบำนาญ เดือน พฤษภาคม 2561

25/พ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 116

-ค่าใช้สอย รร. ฎ617
-ล่วงเวลา ICT ฎ618
-ค่าวารสาร กง. ฎ619
-ค่าใช้สอย บุคคล ฎ622

18/พ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 111-115

-เงินนอกงบประมาณประกันสัญญา ฎ565
-ศิลปหัตกรรม รร. ฎ568
-เงินนอกงบประมาณประกันสัญญา ฎ569

18/พ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 103-110

- ค่าตอบแทนนักการ ฎ522
-ค่าตอบแทนงบเขต ฎ523
-ค่าตอบแทน พนก.+ครองชีพ ฎ524

07/พ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม