กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 68/61, 70/61

(โอนวันที่ 22 ก.พ.61)
- เงินนอกงบประมานรายได้ฯ ฎ294
- เงินนอกงบประมาณประกันสัญญา ฎ295

22/ก.พ./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 8/61(เงินทดรอง),ใบโอนที่ 64/61

(โอนวันที่ 20 ก.พ. 2561)
- รับดอกเบี้ยเงินทดรองราชการ ณ 31/12/60
- ค่าเดินทางครู ฎ272

21/ก.พ./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 60(เงินนอกงบประมาณ), 61(งบสหกรณ์ศิลปหัตถกรรม), 62

- งบสหกรณ์ นนทบุรี ปี 59
- งบสหกรณ์ ปี 57 ศิลปหัตถกรรม ส่งเสริมฯ
- เงินนอกงบประมาณ อบจ.อยุธยา ฎ266

21/ก.พ./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม