กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
การขอรับบำเหน็จบำนาญ

การขอรับบำเหน็จบำนาญ
เอกสารประกอบการยื่นขอรับเงิน
1.แบบ 5300
2.แบบ สรจ.1

30/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการปฏิบัติงานงบดำเนินงาน

ขั้นตอนการปฎิบัติงาน งบดำเนินงาน

30/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

การขอเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เอกสารที่ใช้ในการเบิกค่ารักษา

30/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การขอหนังสือรับรองเงินเดืิอนข้าราชการบำนาญ

               ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการบำนาญ

30/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การจ่ายเงิน

ขั้นตอนการจ่ายเงิน 
1.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการโอนเงินเข้าเข้าบัญชีธนาคาร

30/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการใช้โปรแกรมระบบเบิกใบเสร็จ

คู่มือการใช้โปรแกรมระบบเบิกใบเสร็จ

30/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม