กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561

22/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 131

- เงินยืม ส 49/61 บุคคล ฎ697
- เงินยืม ส 50/61 บุคคล ฎ698

20/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 130

- เงินยืม ส 47/61 อก. ฎ685
- ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กฯ ฎ686
- เงินนอกงบประมาณประกันสัญญา ฎ688

18/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 127-129

-ยอดยกมา ส9/61 คงเหลือ o-net ปี 2557
-ค่าวัสดุงานศิลปฯ ฎ665
-เงินนอกงบประมาณประกันสัญญา ฎ666

12/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 120-126

-รับโอนหนี้จาก บก. 34,507,049.57
-คชจ. หัตกรรม นร. ฎ641
-ค่าตอบแทน ล/จ เขต งบ สพฐ. ฎ642

04/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม