กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แจ้งอนุมัติเงินงวดปี 2558 (ค่าใช้จ่ายให้รร.

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จำนวน 30,000 บาท
โรงเรียนปากเกร็ด จำนวน 30,000 บาท

09/ก.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายละเอียดบำนาญ มิถุนายน 2558

รายละเอียดบำนาญ มิถุนายน 2558

03/ก.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ

การขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ

ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

24/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
**ประกาศ** ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว กรอกแบบฟอร์มแล้วส่งกลับ

**ประกาศ** โครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก

24/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม