กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
รายละเอียดบำนาญ เดือนมีนาคม 2561

รายละเอียดบำนาญ เดือน มีค 61

29/มี.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 82

-ค่าจ้างงบ ล/ส เขต 3-31 ม.ค.61
-ค่าจ้างงบ ล/ส เขตก.พ.61

27/มี.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 78-81,83,86

-ยอดยกมา ส5/61 คงเหลือ o-net ปี2557
-เงินยืม ส32/61 บค. ฎ371
-เงินนอกงบประมาณประกันสัญญา ฎ376

26/มี.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโอนเงินใบโอนที่ 75-77

(โอนวันที่ 12 มีนาคม 2561)
- เงินนอกงบประมาณรายได้สถานศึกษา ฎ327
- เงินยืม ส28/61 อก. ฎ328

13/มี.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม