กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการส่งเสริมคุณธรรม ปลูกจิตสำนึก

เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 

14/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

1 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

13/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562

13/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

13/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศเผยแพร่แผรการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

13/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม