กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
(ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ)

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไ

20/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
(ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ)

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไ

20/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

20/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

19/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
(ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

14/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
(ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

14/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
(ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

14/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
(ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ต่อ)
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

14/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
(ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

14/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม