กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 648-657 บอ 144/62

1.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา ฎ652
2.ต่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน ฎ653
3.ค่าเน็ตสนง.เขต ฎ655

27/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ640-647 บอ143/62

1.ค่าตอบแทนลูกจ้างเขต (สพฐ) ฎ640
2.ค่าตอบแทน พนก. ฎ641

27/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
- ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ628-639 บอ142/62

1.ค่าเดินทาง ฎ635
2.ค่าเดินทาง ฎ636
3.ค่าใช้จ่ายรับนักเรียนนอกเวลา ฎ 637

27/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ617-627 บอ141/62

1.ค่ารักษาไข้นอก ฎ619
2.ค่ารักษาไข้ใน ฎ620
3.ค่าการศึกษาบุตร ฎ621
4.ค่ารักษาบำนาญ ฎ622

27/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม