กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ITA Online 2019 (ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ต่อ)
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

14/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการส่งเสริมคุณธรรม ปลูกจิตสำนึก

เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 

14/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

1 . ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

13/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม