กลุ่มนโยบายและแผน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สพม.3

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

06/ม.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (สพม.3)
ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดเพลง เป็นอาคารสูง 6 ชั้น 

05/ม.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558

       ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ฉบับนี้ สำนักงานเขต

09/ก.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ของ สพม.3

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สพม.3

03/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 1/2558 (70%)

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

06/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2558

นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2558

06/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แผนปฏิบัติการประจำปี 2557 ของ สพม.3

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

06/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
จัดสรรงบเด็กยากจน ภาคเรียนที่ 2/2557

จัดสรรงบประมาณโครงการสนับสุนนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

06/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 2/2557 (30%)

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

06/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ 2/2557 (70%)

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

06/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม