กลุ่มนโยบายและแผน
จัดสรรงบเด็กยากจน ภาคเรียนที่ 1/2557

จัดสรรงบประมาณโครงการสนับสุนนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

06/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
จัดสรรงบเด็กยากจน ภาคเรียนที่ 2/2556

        ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำบัญชีจัดสรรงบประมาณ

06/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 2/2556 (30%)

ผมลงย้อนหลังให้นะครับ เผื่อฝ่ายงบประมาณ ร.ร.ต้องใช้
 

06/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557

       ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2557 ฉบับนี้ สำนักงานเขต

04/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว เทอม 2/2556 (70%)

        ด้วย สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการ

14/พ.ย./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เอกสารเผยแพร่ "นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557"

11/พ.ย./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556

    ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556 ฉบับนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (สพม.3)

06/พ.ย./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
จัดสรรงบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เทอม 1/56

       ด้วย สพฐ. ได้จัดทำบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

31/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม