กลุ่มนโยบายและแผน
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ 2560

      5 รายการหลักๆ ของเงินอุดหนุนรายหัวยังคงเหมือนปี 2559 ที่เห็นเปลี่ยน

09/ม.ค./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษ 2559

     ด้วย สพฐ. ได้จัดทำแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2559
 

09/ธ.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 สพม.3

              ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 ฉบับนี้ สำนักงานเขต

12/ก.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือคัดกรองนักเรียนยากจน พ.ศ. 2560

     สพฐ. ได้จัดทำเอกสารคู่มือคัดกรองนักเรียนยากจน สังกัด สพฐ.

02/ก.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เอกสารประกอบการอบรมข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 28-29

เอกสารประกอบการอบรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559
วันที่ 28 -29 พฤษภาคม 2559

27/พ.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สพม.3

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

06/ม.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (สพม.3)
ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดเพลง เป็นอาคารสูง 6 ชั้น 

05/ม.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558

       ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ฉบับนี้ สำนักงานเขต

09/ก.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 ของ สพม.3

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ สพม.3

03/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
จัดสรรงบอุดหนุนรายหัว ภาคเรียนที่ 1/2558 (70%)

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

06/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม