กลุ่มนโยบายและแผน
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563

       เพื่อให้การดำเนินการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของ สพฐ.

20/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน

 หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน

03/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

02/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

02/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

11/พ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 สพม.3

     ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ สพม.3
จัดทำขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

17/ก.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือ การขอเบิกค่าเช่าบ้าน

ขั้นตอนการตั้งงบประมาณรายการค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) สังกัด สพม.

11/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสพม.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายไตรมาส
ดาวน์โหลดด้านล่าง

11/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 (ระยะ 2 เดือน และ 4

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

08/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม