กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
คู่มือการปฏิบัติงานของนายปริญญา อินทรา ศึกษานิเทศก์ สพม.3

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการการศึกษา

31/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานการสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด
รายงานการสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

29/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ

ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

29/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือแบบวัดความสามารถ คู่มือแบบวัดความสามารถการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง

ดาวน์โหลดคู่มือแบบวัดความสามารถการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง

22/พ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
จดหมายข่าวฉบับปฐมฤกษ์

ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่

14/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผลการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2561

ผลการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

10/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผลการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เรื่อง ผลการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560

18/ก.ย./17 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

เนื่องจากมีการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ ทำให้เอกสารคู่มือการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ศึกษาในกา

11/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม