กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงาน ร.ร.คุณธรรม

รายงานการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

03/เม.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/63

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมกล

18/มี.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม.3

นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับศึกษาน

20/ม.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

29/พ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

26/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

     วันที่ 23 มิถุนายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 มอบนายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผอ.สพม.3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏ

26/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 มอบนางนาฏธยาน์  รอดสน ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.3 เป็นประธานการอบรมเชิง

26/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา

ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

26/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สรุปการนิเทศ กตปน. ปีการศึกษา 2561

สรุปการนิเทศ ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2561
ระหว่าง วันที่ 8 มกราคม -18 กุมภาพันธ์ 2562

04/มิ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม