แนวทางการเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อให้สอดคล้องกับระบบ EMENSCR

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดก่อนเขียนโครงการ ได้ตาม Link แผนต่างๆ ที่แนบมาพร้อมนี้

Zแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 6 ด้าน

Yแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ทั้ง 23 เล่ม
     -ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

Yแผนการปฏิรูปประเทศ 12 ด้าน
     -สรุปสาระสำคัญของการปฏิรูปประเทศ
     -แผนปฏิรูปด้านการศึกษา

Yนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 19 ด้าน

Yแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

Yนโยบายหลักของรัฐบาล 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 12 ข้อ

มติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560

Xนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Xนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    -นโยบาย ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ศธ. 

    -นโยบาย การศึกษายกกำลังสอง ศธ.

    -4 นโยบายเร่งด่วน ของ รมว.ศธ. ได้แก่ 1.การคัดคนเก่งเข้ามาเป็นครู 2.การจัดทำคลังข้อสอบ
3.Credit Bank ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 4.อาชีวะเพื่อความเป็นเลิศ ทั้งนี้ สอดคล้องกับ
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่
1) ปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้
2) ปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3) ปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
4) ปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาครู
5) ปฏิรูปเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
6) การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา
7) ปฏิรูปการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล
    -ศธ.เร่งขับเคลื่อนลูกเสือ-ประวัติศาสตร์-การศึกษาสนองพระราชดำริ มุ่งสร้าง
คุณธรรมพื้นฐานเด็กและเยาวชนไทย

Xนโยบายสำคัญของ สพฐ.
    -แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของ สพฐ.
    -การพัฒนาครู การขาดแคลนอัตรากำลังครู การลดภาระครูเพื่อให้ครูอยู่กับเด็ก
มากขึ้น โดยจะใช้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) และ
แพลตฟอร์ม DEEP เข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาครู 

    -ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังคงจำเป็น
ต้องมีอยู่ เช่น โรงเรียนบนพื้นที่สูง เกาะแก่ง 

    -การปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาจะเปลี่ยนจากเดิมที่อิงกับมาตรฐาน มาเป็นอิง
กับสมรรถนะของเด็ก เพื่อให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น 
เน้นศักยภาพของเด็ก
มากกว่าด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว ซึ่งขั้นแรกต้องมีการสร้างหลักสูตร 
แล้วนำไป
ทดลองใช้ จากนั้นทำการขยายผลแล้วจึงประกาศใช้ต่อไป 
    -
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

บันทึกแจ้งเวียนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     -หนังสือ สพฐ. แจ้งจัดสรรงบเขต ครั้งที่ 1 (2 ล้านบาท)
     -แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพม.3

 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


30/พ.ย./2020
งานกีฬาสี โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [19] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 1 ธันวาคม, 2020 - 12:29
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว เสาร์, 7 พฤศจิกายน, 2020 - 09:39
ส่งข่าวจาก IP 118.172.155.146
เปิดอ่าน 303 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม