คู่มือ การขอเบิกค่าเช่าบ้าน

ขั้นตอนการตั้งงบประมาณรายการค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) สังกัด สพม. เขต 3

1. สพม. เขต 3 จัดสรรงบประมาณรายการค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการในสังกัดตามแบบรายงานค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ตามที่ สพฐ.
    จัดสรรให้โดยประมาณ และขอให้ สพม. เขต 3 รายงานการจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 1 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ
    ค่าเช่าบ้านในครั้งที่ 2 ต่อไป (รวม 12 เดือน)

2. สพม. เขต 3 รวบรวมแบบรายงานการเบิกค่าเช่าบ้าน และสรุปยอดการเบิกจ่ายรายคน  แล้วนำยอดการเบิกจ่ายรายคนไปหักจัดสรร
    งบประมาณรายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ส่วนต่างนำไปจัดทำคำขอเบิกงบประมาณค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2  

3. สพม. เขต 3 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 เพื่อให้ครบ 12 เดือน และแนบแบบรายงานที่ 1- แบบที่ 5
    เพื่อให้ข้าราชการที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน/ ข้าราชการที่ส่งแบบรายงานค่าเช่าบ้านไม่ทัน และผู้ที่เกิดสิทธิใหม่ ที่ยังไม่ได้
    ส่งแบบขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน 6005 และ แบบรายงาน ง.6006 พร้อมแนบหลักฐานการยืนคำขอรับค่าเช่าบ้าน

4. เมื่อมีข้าราชการส่งแบบรายงานการเบิกค่าเช่าบ้าน (รายใหม่) และรายเก่าที่ส่งเบิกไม่ทัน สพม. เขต 3 ก็ดำเนินการตรวจสอบ
    เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    4.1 บันทึกข้อความ จำนวน 1 ฉบับ โดยผ่านหัวหน้าสายงานตามลำดับชั้น
    4.2 แบบคำขอรับค่าเช่าบ้าน 6005 (แบบขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน) พร้อมการรับรองสิทธิ) จำนวน 1 ชุด
    4.3 ข้อมูลของผู้ขอเบิกค่าเช่าบ้าน 1 แผ่น ต้องระบุว่าย้ายตามคำร้องขอหรือไม่ด้วย ซึ่งมีผลตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
          มาตรา 7  (แนบแผนท่ี่ที่เช่าพักอาศัยประกอบ)
    4.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เบิก /กรณีที่สามี/ ภรรยา อยู่คนละบ้าน ขอทะเบียนบ้านของสามี/ภรรยา แนบประกอบ จำนวน 1ชุด
    4.5 แบบรายงานการตรวจสอบ การขอรับค่าเช่าบ้าน (รายงานคณะกรรมการตรวจบ้าน) พร้อมแนบคำสั่งคณะกรรมการตรวจบ้าน
          จำนวน 1 ชุด
    4.6 สำเนาคำสั่งโอน/ย้าย ให้เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหม่ และ ก.พ.7 ในกรณีขอเบิกครั้งแรก

5. กรณีเช่าบ้าน
   
 5.1 สัญญาเช่าติดอากรแสตมป์ร้อยละ 10 ส.ต. ต่อเดือน (1,000 ละ 1 บาท /ราคาค่าเช่าทั้งหมด) ในสัญญาเช่าควรระบุระยะเวลาเช่า
           ที่แน่นอน (โดยระบุระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด รวมระยะเวลาเช่าทั้งหมด) ระบุสถานที่เช่าที่ชัดเจน และมีพยาน 2 คน ลงนามใน
           สัญญาเช่า
     5.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่เช่า
     5.3 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ ของผู้ให้เช่าในบ้านที่ให้เช่า
     5.4 สำเนาโฉนดที่ดินบ้านหลังที่เช่า กรณีเช่าบ้านบุคคลธรรมดา ใบอนุญาตก่อสร้างบ้าน / เอกสารเกี่ยวกับการเสียภาษีโรงเรือน
     5.5 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ให้เช่า และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้เช่า
     5.6 ใบอนุญาตประกอบกิจการ กรณีบุคคลธรรมดา ดำเนินการอพาร์ทเม้นท์
     5.7 หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล เพื่อดำเนินการให้เช่าที่พัก
     5.8 สำเนาบัตรผู้เสียภาษี สำหรับบุคคลธรรมดา หรือ สำเนา ภ.พ. 20 สำหรับนิติบุคคล
     5.9 ในกรณีเจ้าของบ้าน หรือเจ้าของกิจการไม่สามารถ ลงชื่อในสัญญาเช่าได้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจแนบประกอบด้วย

6. กรณีผ่อนชำระเงินกู้ /เช่าซื้อ
    6.1 แนบสัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน
    6.2 สำเนาสัญญากู้เงินกับธนาคารพาณิชย์
    6.3 สำเนาจำนองบ้านไว้กับธนาคารพาณิชย์
    6.4 สำเนาโฉนดที่ดิน
    6.5 ในกรณี ราคาซื้อขายบ้าน ต่ำกว่าสัญญากู้เงิน ให้ขอหนังสือรับรองการกู้เงิน
    

     

 

 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


09/ก.ค./2020
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ของ สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [167] ครั้ง

18/มิ.ย./2020
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [218] ครั้ง

20/พ.ค./2020
การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [448] ครั้ง

18/พ.ค./2020
มาตรฐานเขต และระบบติดตามยุทธศาสตร์ (e-MES)
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [508] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.plan
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 14 กรกฎาคม, 2020 - 17:12
ชื่อ
นโยบายและแผน: 
สพม3
ตำแหน่ง จนท.
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ PR.plan@secondary3.go.th
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags -
วันที่ส่งข่าว พฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม, 2019 - 15:50
ส่งข่าวจาก IP 182.52.50.206
เปิดอ่าน 1371 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

Tags:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม