การขอรับเงินบริจาคจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

                                     ขั้นตอนการให้บริการ

เรื่อง การขอรับเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

                                                            ********************************
1. โรงเรียนทำหนังสือถึง สพม. เขต 3
2. เอกสารที่โรงเรียนต้องยื่น เพื่อเสนอต่อสำนักงานสลากกินแบ่งฯ มีดังนี้
    2.1 หนังสือขอรับบริจาค(สาธารณประโยชน์)(ต้นฉบับ) ตามแบบ สสร.1
    2.2 โครงการ (แบบ สสร.2) โดยชื่อของโครงการ/กิจกรรม จะต้องตรงกับชื่อโครงการ/กิจกรรม ตามแบบ สสร.1
    2.3 หนังสืออนุมัติโครงการ/กิจกรรม (ต้นฉบับ) ที่ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
    2.4 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ตามจำนวนเงินที่ขอ
    2.5 รูปภาพประกอบการพิจารณา
    2.6 แบบแปลนการก่อสร้าง (พิมพ์เขียวถ่ายสาเนา A4 รับรองสาเนาโดยวิศวกร ผู้รับผิดชอบโครงการ (กรณีเป็นการก่อสร้าง)
    2.7 สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สั่งจ่าย “ชื่อหน่วยงาน หรือชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ขอรับเงินบริจาค” รับรองสำนาถูกต้อง
3. กลุ่มนโยบายและแผน สพม. เขต 3 ดำเนินการ
    3.1 ตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณา
    3.2 เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ (แฟ้ม) / ในระบบเพื่อออกเลขนำส่ง)
    3.3 ประสานโรงเรียนมารับแฟ้ม (กรณีเดินเรื่องเอง) / นำแฟ้มเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด (ตามลำดับชั้น)
4. ประสานโรงเรียนมารับแฟ้ม (กรณีเดินเรื่องเอง) / นำส่งไปรษณีย์
5. ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 -5 วัน
 
หมายเหตุ
       ก. กรณีที่ผู้ขอรับบริจาคไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว่าด้วยเรื่องเอกสารขอรับเงินบริจาคตามที่ระบุไว้ สำนักงานฯ จะไม่พิจารณาและจะไม่จ่ายเงินให้จนกว่าจะดำเนินการครบถ้วนถูกต้อง
       ข.. กรณีที่ผู้ขอรับเงินบริจาคหรือผู้รับเงินสนับสนุนไม่ส่งรายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ถือว่าไม่มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นจริงตามวัตถุประสงค์
            ทางสำนักงานสลากกินแบ่งฯ จะใช้สิทธิ์เรียกเงินบริจาคคืนทั้งหมด
                                                                                                                  *******************
AttachmentSize
2559.pdf351.42 KB
สสร.1.pdf650.78 KB

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


17/ก.ย./2019
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [774] ครั้ง

11/ก.ค./2019
คู่มือ การขอเบิกค่าเช่าบ้าน
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [285] ครั้ง

09/ก.ค./2019
โครงสร้างการบริหารงานภายใน สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [228] ครั้ง

27/มิ.ย./2019
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม DLICT
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [253] ครั้ง

25/มิ.ย./2019
แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของ สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [516] ครั้ง
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ (งบลงทุน)
24/มิ.ย./2019
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดตั้งงบประมาณ (งบลงทุน)
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [238] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.plan
เข้าใช้งานล่าสุด พุธ, 18 กันยายน, 2019 - 13:35
ชื่อ
นโยบายและแผน: 
สพม3
ตำแหน่ง จนท.
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ PR.plan@secondary3.go.th
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags -
วันที่ส่งข่าว พฤหัสบดี, 11 กรกฎาคม, 2019 - 15:50
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 285 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม