การขอพระราชทานเพลิงศพ

pictuer

หลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเพลิงศพ
 1. พระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ชั้น “พระครูสัญญาบัตร” ขึ้นไป  และพระภิกษุ  สามเณรเปรียญธรรม  9  ประโยค
 2. พระราชวงศ์ ตั้งแต่ชั้น “หม่อมเจ้า” ขึ้นไป
 3. ผู้ที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์
 4. ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป  
 5. ข้าราชการฝ่ายทหาร ตำรวจ ยศชั้นร้อยตรี  เรือตรี  เรืออากาศตรี  ร้อยตำรวจตรี ขึ้นไป
 6. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่“เบญจมดิเรกคุณาภรณ์”(บ.ภ.)“เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย”(บ.ม.) ขึ้นไป
     (ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่ได้ บ.ม.ขึ้นไป สามารถขอพระราชทานเพลิงศพได้)
 7. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “จุลจอมเกล้า”
 8. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญ “รัตนาภรณ์” รัชกาลปัจจุบัน
 9. ประธานองค์กรต่างๆ ที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรีที่ถึงแก่กรรมในขณะดำรงตำแหน่ง
10. บิดาและมารดาของผู้ดำรงตำแน่งองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา
       ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรต่างๆ ที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ และรัฐมนตรีที่ถึงแก่กรรมขณะในขณะบุตรดำรงตำแหน่ง
11. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ถึงแก่กรรมในขณะดำรงตำแหน่ง
12. ผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นกรณีพิเศษ
หลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ
 1. ผู้ที่เนื่องในราชสกุล ชั้นหม่อมราชวงศ์และหม่อมหลวง
 2. ผู้ที่ไดรับพระราชเหรียญราชรุจิ เหรียญกล้าหาญ และเหรียญชัยสมรภูมิ
 3. บิดามารดาของข้าราชการผู้ใหญ่ระดับ 6 ขึ้นไป
 4. บิดามารดาของผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ตริตาภรณ์ช้างเผือก” (ต.ช.) ขึ้นไป (ครูระดับชำนาญการขึ้นไป)
 5. บิดามารดาของข้าราชการฝ่ายทหาร ตำรวจ ชั้นยศตั้งแต่ พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท และพันตำรวจโท ขึ้นไป
 6. พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับสูง
 7. บิดามารดาของพระสมณศักดิ์ ตั้งแต่ชั้น “พระครูสัญญาบัตร” ขึ้นไป
 8. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ ที่ถึงแก่กรรมในขณะดำรงตำแหน่ง
     - กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
     - นายกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
     - นายกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
     - นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล
     - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร
     - นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา
 9. ผู้บริจาคทรัพย์สินเพื่อการกุศล คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า500,000 บาท
10. ผู้ที่บริจาคร่างกายหรืออวัยวะแก่สภากาชาดไทย โรงพยาบาลของรัฐหรือสถานศึกษา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
11. ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ชั้นยศต่ำกว่าสัญญาบัตรที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
12. ผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ
 
หมายเหตุ   บุคคลผู้ทำลายชีพตนเองและผู้ต้องอาญาแผ่นดินไม่พระราชทานเพลิงศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ
อ้างอิง:กองพระราชพิธี  สำนักพระราชวัง
ติดต่อประสานงาน : นายปิยะพงษ์ ช่างคิด เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร 0 2149 3923 ต่อ 303
 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


07/ม.ค./2021
การติดต่อประสานงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [143] ครั้ง

25/ธ.ค./2020
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [177] ครั้ง

02/ธ.ค./2020
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [221] ครั้ง

02/พ.ย./2020
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [491] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.person
เข้าใช้งานล่าสุด ศุกร์, 22 มกราคม, 2021 - 11:09
ชื่อ
บุคคล: 
สพม3
ตำแหน่ง จนท.
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ PR.person@secondary3.go.th
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศุกร์, 22 มกราคม, 2021 - 11:50
ส่งข่าวจาก IP 182.52.50.206
เปิดอ่าน 97 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม