คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงาน
เพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอำนาจ ระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ นำไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่อไป

 


1. ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ

1.1 ข้าราชการ
   
1.1.1  สพม.3 แจ้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้สถานศึกษา ข้าราชการครูทราบและถือปฏิบัติ
    1.1.2  สพม.3 ตรวจนับตัวข้าราชการที่ปฏิบัติจริง ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน เพื่อดำเนินการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน) หรือ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม) แล้วแต่กรณี
    1.1.3  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
    1.1.4  ผู้บังคับบัญชา/คณะกรรมการ สถานศึกษา สพม.3 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
    1.1.5  สพม.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
    1.1.6  ส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบการพิจารณาของผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเพื่อนำเสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบ
    1.1.7  ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
    1.1.8  ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนจัดให้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนแต่ละครั้งให้ข้าราชการแต่ละคนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคล
    1.1.9  ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

1.2 ลูกจ้างประจำ

     2.1.1  สพม.3 กำหนดปฏิทินการดำเนินการเลื่อนเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ
     2.1.2  สพม.3 กำหนดปฏิทินการดำเนินการเลื่อนเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำดำเนินการนับตัวลูกจ้าง
            ที่ปฏิบัติจริง ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน เพื่อดำเนินการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ
            ครั้งที่ 1 (1 เมษายน) หรือ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม) แล้วแต่กรณี
     2.1.3  สพม.3 แจ้งการจัดสรรโควตาหรือวงเงินเลื่อนค่าจ้างในสถานศึกษา
     2.1.4  สพม.3 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ตามแบบประเมินที่กำหนด
     2.1.5  คณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนค่าจ้างพนักงาน ผลการประเมินและการเลื่อนขั้น
     2.1.6  ผู้บังคับบัญชา/ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ทีคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ

2. แบบฟอร์มที่ใช้

    เป็นไปตามแบบที่ สพฐ.กำหนด

3. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

    3.1  หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561  
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    3.2  หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    3.3  หนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว8067
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย

    3.4  หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/39ลงวันที่ 20กุมภาพันธ์ 2562               
            เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    3.5  หนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว627
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    3.6  หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว5  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    3.7  หนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว1692
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)

    3.8  แนวปฏิบัติการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างที่ สพฐ. กำหนด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมmail
นางสาวกมลชนก  โชติสุต 
พนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 02 149 3923 ต่อ 302,303

AttachmentSize
.pdf205.6 KB

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


15/ม.ค./2021
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [76] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.person
เข้าใช้งานล่าสุด ศุกร์, 15 มกราคม, 2021 - 10:14
ชื่อ
บุคคล: 
สพม3
ตำแหน่ง จนท.
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ PR.person@secondary3.go.th
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศุกร์, 15 มกราคม, 2021 - 10:16
ส่งข่าวจาก IP 182.52.50.206
เปิดอ่าน 76 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม