คู่มือการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ขั้นตอนการขออนุญาตไปต่างประเทศ มีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้
1. ให้ข้าราชการผู้ประสงค์เดินทางไปต่างประเทศ ดำเนินการในส่วนของการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบคำขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ แบบชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย, หนังสือเดินทาง (Passport), สถานที่พักที่สามารถติดต่อได้ระหว่างอยู่ต่างประเทศ (ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารทั้งหมด ดังแนบ) หรือเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศประเภทต่างๆ ตามรายละเอียด ดังแนบ เพื่อนำมาประกอบการขออนุญาตไปต่างประเทศกับทางโรงเรียนต้นสังกัด โดย ระยะเวลาในการดำเนินการ ตามความสมบูรณ์ของเอกสาร แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 45 วันก่อนการเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการรายนั้นๆ
2. โรงเรียนต้นสังกัด ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร และจัดทำหนังสือราชการถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ เพื่อนำส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล) ชั้น 2 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ภายในวัน และเวลาราชการ โดย ระยะเวลาในการดำเนินการ ตามความสมบูรณ์ของเอกสาร แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 45 วันก่อนการเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการรายนั้นๆ
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 รับเอกสารหลักฐานจากโรงเรียนต้นสังกัดของข้าราชการครูผู้ประสงค์ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อนำส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการในลำดับต่อไป โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 1 - 2 วัน
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อความเรียบร้อย และดำเนินการเสนอแฟ้มเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาลงนามอนุญาต (ในที่นี้ ผู้บังคับบัญชา อาจเป็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 หรือรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ได้) โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 1-7 วัน
5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นำเอกสารที่ได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 หรือรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ มาออกเลขหนังสือ และนำส่งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของข้าราชการผู้ได้รับการพิจารณาอนุญาต ผ่านระบบ My Office และตู้ส่งเอกสารประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ โดยโรงเรียนต้นสังกัดสามารถรับเอกสารของข้าราชการในสังกัด ได้ ณ บริเวณ ข้างห้องกลุ่มอำนวยการ ชั้น 1 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 1 - 3 วัน
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
            นางสาวสิริรัตน์  รื่นเสือ
            เจ้าหน้าที่ธุรการ 
            กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
            โทร. 0 2149 3923 ต่อ 302
            E-mail : developteacher.sesao3@gmail.com
 
เอกสารอ้างอิง
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/regol49.pdf 
(ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/022/1.PDF
(ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555)
http://korat.nfe.go.th/regulation/FILE_UPLOAD/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A_%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548.pdf
(ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานที่ พ.ศ. 2548)
 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


15/ม.ค./2021
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [108] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ PR.training
เข้าใช้งานล่าสุด พฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม, 2019 - 14:05
ชื่อ
กลุ่มพัฒนาครู: 
และบุคลากร
ตำแหน่ง สพม.3
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ PR.training@windowslive.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม, 2019 - 15:04
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 1518 ครั้ง
[privatemsg_link]
ทั้งหมด [2]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม