จัดสรรงบเด็กยากจน ภาคเรียนที่ 2/2556

        ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำบัญชีจัดสรรงบประมาณ
โครงการสนับสุนนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 โดยมีเกณฑ์การจัดสรร คือ นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดสรรให้ตามจำนวนนักเรียนยากจนที่รายงานข้อมูลแต่ไม่เกิน
30% ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมดของแต่ละโรงเรียน โดยจัดสรรให้ภาคเรียนละ
1,500 บาทต่อคน ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะโอนเงินให้โรงเรียน
โดยตรง ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
ใช้จ่ายงบประมาณรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ
งบเงินอุดหนุนต่อไป   
          จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
ปล. เงินงวดโอน 11 ก.พ. 2557

AttachmentSize
บัญชีจัดสรร198.47 KB

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


18/มิ.ย./2020
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [157] ครั้ง

20/พ.ค./2020
การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [376] ครั้ง

18/พ.ค./2020
มาตรฐานเขต และระบบติดตามยุทธศาสตร์ (e-MES)
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [448] ครั้ง

20/ธ.ค./2019
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [700] ครั้ง

03/ธ.ค./2019
หนังสือบัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [463] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด พฤหัสบดี, 25 มิถุนายน, 2020 - 12:10
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พฤหัสบดี, 18 มิถุนายน, 2020 - 14:07
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 157 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม