จัดสรรงบเด็กยากจน ภาคเรียนที่ 2/2556

        ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำบัญชีจัดสรรงบประมาณ
โครงการสนับสุนนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 โดยมีเกณฑ์การจัดสรร คือ นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดสรรให้ตามจำนวนนักเรียนยากจนที่รายงานข้อมูลแต่ไม่เกิน
30% ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมดของแต่ละโรงเรียน โดยจัดสรรให้ภาคเรียนละ
1,500 บาทต่อคน ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะโอนเงินให้โรงเรียน
โดยตรง ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร
ใช้จ่ายงบประมาณรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ
งบเงินอุดหนุนต่อไป   
          จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
ปล. เงินงวดโอน 11 ก.พ. 2557

AttachmentSize
บัญชีจัดสรร198.47 KB

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


11/พ.ย./2019
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [88] ครั้ง

17/ก.ย./2019
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [1440] ครั้ง

11/ก.ค./2019
คู่มือ การขอเบิกค่าเช่าบ้าน
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [339] ครั้ง

09/ก.ค./2019
โครงสร้างการบริหารงานภายใน สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [279] ครั้ง

27/มิ.ย./2019
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม DLICT
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [300] ครั้ง

25/มิ.ย./2019
แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของ สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [666] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด อังคาร, 12 พฤศจิกายน, 2019 - 11:24
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อังคาร, 17 กันยายน, 2019 - 12:35
ส่งข่าวจาก IP 101.51.78.128
เปิดอ่าน 1440 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม