การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนฯ กรณีศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย, 2560

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน
                        ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล : กรณีศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  สังกัด สพม.3

ผู้ประเมิน         นายอนันต์  มีพจนา

ปีการศึกษา       2560

บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ1) ศึกษาระดับคุณภาพการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน 2) ศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู ด้านการวางแผนและการเตรียมการจัดการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครู 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครู และ 6) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 132 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 354 คน ผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 354 คน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน และคณะกรรมการนิเทศภายใน จำนวน 8 คน  เครื่องมือที่ใช้  คือ แบบสอบถาม จำนวน 6 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย

1.ผลการศึกษาระดับคุณภาพการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพ ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการนิเทศภายใน โดยภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา เป็นรายด้าน พบว่า คณะกรรมการนิเทศภายใน มีความคิดเห็นในด้านการลงมือปฏิบัติการนิเทศ อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการประเมินการนิเทศภายในอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการวางแผนการนิเทศภายใน อยู่ในระดับมาก และด้านการให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ตามลำดับ

2.ผลการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู ตามความคิดเห็นของนักเรียน และคณะกรรมการนิเทศภายในด้านการวางแผน และการเตรียมการจัดการเรียนรู้  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการใช้สื่อ  และแหล่งเรียนรู้ และด้านการวัดและ โดยภาพรวม นักเรียน และคณะกรรมการนิเทศภายใน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก

3.ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตามความคิดเห็นของนักเรียนผู้ปกครอง  และครู พบว่า  โดยภาพรวม มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก 

4.ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครู โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า รายการครูส่งเสริมให้นักเรียน ได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงจากสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ รายการครูส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก  ส่วนรายการครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในระดับมาก เช่นกัน

5.ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครู พบว่า ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจ  โดยภาพรวม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก

6.ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน  โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า รายการวิธีการนิเทศภายในมีความสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของผู้รับการนิเทศ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ รายการโรงเรียนสร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการให้กับครู และบุคลากรและการนำผลการนิเทศภายในมาปรับปรุงวิธีการสอนของครูและบุคลากร อยู่ในระดับมาก  ส่วนรายการโรงเรียนมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการนิเทศภายในของครูและบุคลากรทุกคนมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ในระดับมาก เช่นกัน

7.สรุปผลการประมวลข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นของนักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการนิเทศภายใน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  รายละเอียด ดังนี้

         7.1 ด้านการวางแผนและการเตรียมการจัดการเรียนรู้ ควรประชาสัมพันธ์โครงการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบก่อนประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม ควรมีการวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาโดยรับฟังความคิดเห็นจากครู นักเรียน  ผู้ปกครอง

         7.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรเน้นบทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยสร้างความสัมพันธ์ก่อให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในควรระบุบทบาท ของฝ่ายสนับสนุนโครงการแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน

         7.3 ด้านการใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้  ผู้บริหารโรงเรียนควรสนับสนุนสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ประสบความสำเร็จ  สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  เช่น  นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับการแข่งขัน หรือคะแนนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O – NET)  เพิ่มขึ้น  ควรมีการชื่นชมยกย่องนักเรียนที่มีผลการเรียนดี อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

         7.4 ด้านการวัดและประเมินผล ควรประเมินผลการใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเวลาที่กำหนด การติดตามและประเมินผลควรสรุปแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ทราบ และควรนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป

 

AttachmentSize
บทคัดย่อ65.21 KB

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


09/มี.ค./2018
.
ส่งข่าวโดย: bangbuathong อ่าน [726] ครั้ง

25/ก.ค./2017
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมโรงฝึกงาน
ส่งข่าวโดย: PR.nns อ่าน [1128] ครั้ง

12/มิ.ย./2017
แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
ส่งข่าวโดย: oilperson อ่าน [1332] ครั้ง

09/มิ.ย./2017
ประกาศด่วนที่สุด (งบครูชาวต่างชาติ อบจ.)
ส่งข่าวโดย: money อ่าน [1408] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด ศุกร์, 4 มกราคม, 2019 - 15:27
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (ตัววิ่ง)
ข่าวจาก อยุธยาวิทยาลัย
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศุกร์, 28 ธันวาคม, 2018 - 11:01
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 95 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม