รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กรณีศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย, 2560

ชื่อเรื่อง          รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล : กรณีศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ผู้ประเมิน        นายอนันต์  มีพจนา
ปีการศึกษา     2560
 
บทคัดย่อ
            การประเมินครั้งนี้ เรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลกรณีศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ครั้งนี้ ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และ ด้านผลกระทบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 132 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 354 คน ผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 354 คน และคณะกรรมการการศึกษา จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประมาณค่า และกรณีศึกษา เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง และแบบสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 8 คน นักเรียน ที่เข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 6 คน ผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 6 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ไม่ใช่ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนครู จำนวน 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
 
1. ด้านบริบท พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีความคาดหวัง ให้นักเรียนมีความเป็นเลิศวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษาล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ผู้บริหารในโรงเรียนมาตรฐานสากล มีคุณภาพในระดับมาก และด้านคุณภาพของปัจจัยพื้นฐาน พบว่าอยู่ในระดับมาก
3. ด้านกระบวนการ พบว่า ด้านการปฏิบัติตามแนวนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  พบว่า มีการปฏิบัติตามแนวนโยบาย การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล อยู่ในระดับมาก ด้านการปฏิบัติตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ 7 หมวด พบว่า มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ 7 หมวด อยู่ในระดับมาก และด้านการปฏิบัติตามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล พบว่า มีการปฏิบัติตามแนวการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลอยู่ในระดับมากที่สุด
4. ด้านผลสำเร็จตามความคาดหวังของโครงการ พบว่า ผลสำเร็จตามความคาดหวังของโครงการ คือ นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นเลิศวิชาการ สื่อสาร 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลกอยู่ในระดับมากอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
5. ผลการประเมินด้านผลกระทบ โดยภาพรวม พบว่า ผลกระทบหรือผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นตามความคิดเห็นของด้านเครือข่ายร่วมพัฒนาอยู่ในระดับมาก และด้านการวิจัยและพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง
 

AttachmentSize
บทคัดย่อ33.27 KB

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


09/มี.ค./2018
.
ส่งข่าวโดย: bangbuathong อ่าน [726] ครั้ง

25/ก.ค./2017
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมโรงฝึกงาน
ส่งข่าวโดย: PR.nns อ่าน [1128] ครั้ง

12/มิ.ย./2017
แนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
ส่งข่าวโดย: oilperson อ่าน [1332] ครั้ง

09/มิ.ย./2017
ประกาศด่วนที่สุด (งบครูชาวต่างชาติ อบจ.)
ส่งข่าวโดย: money อ่าน [1408] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด ศุกร์, 4 มกราคม, 2019 - 15:27
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป (ตัววิ่ง)
ข่าวจาก อยุธยาวิทยาลัย
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศุกร์, 28 ธันวาคม, 2018 - 11:01
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 95 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม