การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สพม.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.3 ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ศึกษานิิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 65 คน โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ การแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งได้รับย้ายและแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 7 ท่าน ดังนี้ 

1. นายสุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ตำแหน่งและสังกัดเดิม ผู้อำนวยการโราเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

2. นางสาวจิณัฐธพัชร โพธิ์เพชร ตำแหน่งและสังกัดเดิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาษา เขต 1 ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

3. นายเธียรชัย แสงชาตรี ตำแหน่งและสังกัดเดิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

4. นายฉัตรชัย ธรรมครบุรี ตำแหน่งและสังกัดเดิม ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

5. นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ ตำแหน่งและสังกัดเดิม ผู้อำนวยโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

6. นายสุทัศน์ มีปราชญ์สม ตำแหน่งและสังกัดเดิม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

7. นางวาสนา มะณีเรือง ตำแหน่งและสังกัดเดิม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาคู(จันทศึกษาคาร) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธ์อนุสรณ์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การมอบเกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ 

- การมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณสถานศึกษา รางวัลดีเด่น เป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับดีเด่น จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ และโรงเรียนอุทัย

- การมอบโล่รางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 สถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดัับยอดเยี่ยม จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โรงเรียนขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนราษฎร์นิยม 

- การมอบเกียรติบัตรประกาศโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 

- การมอบเกียรติบัตรการบูรณาการการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" และ ขอมอบเกียรติบัตรแก่วิทยากรในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้บูรณาการการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามภารกิจของศึกษานิเทศก์ ณ เดอะเกรซ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 3 คน คือ 1.นางสาวอรุณีย์ จันทร์เสวก รองผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 2.นางพรศิริ สังข์ทอง ครูโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 3.นางชนิดา เหมือนลูกอินทร์ ครูโรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 

-การมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2561 ในปีการศึกษา 2561 ได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ได้แก่ การจัดคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว และระดับ 3 ดาว และการประกวดนวัติกรรมภาพยนตร์สั้นคุณธรรม ซึ่งมีโรงเรียนได้รับรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้ 

-โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ได้แก่ โรงเรียนบางบัวทอง โรงเรียนอุดมศีลวิทยา และโรงเรียนราษฎร์นิยม ได้รับโล่และเกียรติบัตร ระดับ 3 ดาว และ ระดับ 2 ดาว จากเขตตรวจราชการที่ 1

-การประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับเขตตรวจราชการที่ 1 ซึ่งจะนำเสนอระดับ สพฐ.ต่อไป มีดังนี้

ด้านการเรียนการสอน ชื่อ นวัตกรรม "นักเรียนเป็นฐานครูอาจารย์เป็นทุน" นายณภัทร ขันธมาศ ครูโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้านการบริหารจัดการ ชื่อนวัตกรรม "โครงการธรรมะชำระใจ บาย ดาลี่ (DALI) นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้านการบริหารจัดการ ชื่อนวัตกรรม "ตอกย้ำ ทำซ้ำ (REPEAT) โดยนายอุกฤต เรียงสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี

ด้านการเรียนการสอน ชือนวัตกรรม "กระบวนการเรียนการสอน ตอกย้ำ ทำซ้ำ" โดย นางสาวกันยารัตน์ ธารีรักษ์ ครูโรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี 

-การประกวดคุรุชนคนคุณธรรม ด้านการบริหารจัดการ โดย ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์นิยม จ.นนทบุรี / ด้านการบริหารจัดการ นายสมหมาย มะลิกอง ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมศีลวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา /ด้านการเรียนการสอน นางสาวสุชาดา สังข์เสือโพธิ์ ครูโรงเรียนราษฎร์นิยม จ.นนทบุรี /ด้านการเรียนการสอน นายอุทัย นุชนวล ครูโรงเรียนอุดมศีลวิทยา

-การประกวดนวัตกรรมภาพยนตร์สั้นคุณธรรม รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี

-การแจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 

-การแจ้งกำหนดทอดกฐินสามัคคีวัดเพลง ต.ไทรม้า จ.นนทบุรี ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 

-การแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206/ว19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 

-การแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206/ว20 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2561 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

ฯลฯ

ปิดประชุม เวลา 17.00 น.

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


09/พ.ย./2020
โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563
ส่งข่าวโดย: PR.promote อ่าน [262] ครั้ง

04/พ.ย./2020
แสดงความยินดีกับ ผอ.โรงเรียนสตรีนนทบุรี
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [301] ครั้ง

29/ต.ค./2020
โครงการ Coaching Team เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [365] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ kamonluck
เข้าใช้งานล่าสุด จันทร์, 4 มกราคม, 2021 - 15:53
ชื่อ
กมลลักษณ์: 
ลอยพูน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ jamsai111016@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อังคาร, 6 ตุลาคม, 2020 - 15:49
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 490 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม