รายงานผลการประเมินโครงการ ล.พ.ว. ร่วมจิตอาสา โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง            รายงานผลการประเมินโครงการ ล.พ.ว. ร่วมจิตอาสา โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วม                 
                        ของโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
ผู้ศึกษาวิจัย      นายเฉลิมพล  พุ่มวันเพ็ญ
หน่วยงาน        โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                        สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ปีการศึกษา       2560
 
รายงานผลการประเมินโครงการ ล.พ.ว. ร่วมจิตอาสา โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อประเมินการมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียน  ครู กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ในโครงการ ล.พ.ว. ร่วมจิตอาสา โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา  2) เพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) โดยประเมิน 4 ด้าน ดังนี้ 2.1)  ประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมของสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา  2.2)  ประเมินด้านปัจจัยของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมและความพอเพียงของการบริหารจัดการ  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์และบุคลากร  2.3)  ประเมินด้านกระบวนการของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานตามขั้นตอนของโครงการ  2.4)  ประเมินด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมของ              ผลการดำเนินโครงการ  ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ  3) เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการ ล.พ.ว. ร่วมจิตอาสา โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา  และ             4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีต่อโครงการ ล.พ.ว. ร่วมจิตอาสา โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน รวมทั้งสิ้น 311 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
          ผลการประเมิน พบว่า
          1. ผู้บริหารโรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา    มีส่วนร่วมในโครงการ ล.พ.ว. ร่วมจิตอาสา โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ภาพรวมในระดับมากที่สุด  ( = 4.69, S.D.= 0.15)
2. การดำเนินโครงการ ล.พ.ว. ร่วมจิตอาสา โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 4 ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.70, S.D.= 0.08) จำแนกเป็นรายด้าน ดังนี้
          2.1 การประเมินการดำเนินโครงการ ล.พ.ว. ร่วมจิตอาสา โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ด้านสภาพแวดล้อม
                โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.68, S.D.= 0.17)
          2.2 การประเมินการดำเนินโครงการ ล.พ.ว. ร่วมจิตอาสา โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ด้านปัจจัย 
                โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.79, S.D. = 0.27)
          2.3 การประเมินการดำเนินโครงการ ล.พ.ว. ร่วมจิตอาสา โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ด้านกระบวนการ
               โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 468, S.D. = 0.14)
          2.4 การประเมินการดำเนินโครงการ ล.พ.ว. ร่วมจิตอาสา โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา ด้านผลผลิต
               โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 471, S.D. = 0.11)
          3. การจัดกิจกรรมโครงการ ล.พ.ว. ร่วมจิตอาสา โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 470, S.D. = 0.15)
          4. ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีต่อโครงการ ล.พ.ว. ร่วมจิตอาสา
              โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 474, S.D. = 0.12)
 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


03/ก.ค./2020
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ถวายเทียนพรรษา
ส่งข่าวโดย: PR.nakhonluang อ่าน [13] ครั้ง

02/ก.ค./2020
"เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยโควิด-19"
ส่งข่าวโดย: PR.sena อ่าน [43] ครั้ง

01/ก.ค./2020
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ส่งข่าวโดย: PR.sena อ่าน [54] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ lpwschool
เข้าใช้งานล่าสุด จันทร์, 28 มกราคม, 2019 - 14:59
ชื่อ
อภิสิทธิ์: 
จิตติพลังศรี
ตำแหน่ง ครู
สังกัด สังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อีเมล์ apisit4032@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวจาก ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พฤหัสบดี, 5 กรกฎาคม, 2018 - 16:40
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 836 ครั้ง
[privatemsg_link]
ทั้งหมด [87]

29/01/18
กิจกรรมวันเด็ก
โดย: lpwschool #อ่าน [1020]

29/01/18
การแข่งขันกีฬาภายใน
โดย: lpwschool #อ่าน [1008]

29/01/18
วันภาษาอังกฤษ
โดย: lpwschool #อ่าน [1064]

29/01/18
การประชุมกรรมการสถานศึกษา
โดย: lpwschool #อ่าน [1073]

29/01/18
เข้าค่ายลูกเสือ
โดย: lpwschool #อ่าน [986]
ทั้งหมด [88]

25/11/19
กิจกรรมวันวชิราวุธ
โดย: PR.latbualuang #อ่าน [303]

29/01/18
กิจกรรมวันเด็ก
โดย: lpwschool #อ่าน [1020]

29/01/18
การแข่งขันกีฬาภายใน
โดย: lpwschool #อ่าน [1008]

29/01/18
วันภาษาอังกฤษ
โดย: lpwschool #อ่าน [1064]

29/01/18
การประชุมกรรมการสถานศึกษา
โดย: lpwschool #อ่าน [1073]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม