นโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

นโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

 

วิสัยทัศน์

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และ
ได้มาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย

 

พันธกิจ

          1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพระดับสากล
          2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ
          3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

 

เป้าประสงค์

          1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
          2. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ
และเสมอภาค
          3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
          4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
          5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหาร
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอำนาจ และความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา
          6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

กลยุทธ์

          1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
          2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
          3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
          4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา
          5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

 

ค่านิยมองค์กร

          “SESAO 3
                   S = Service mind       จิตบริการ
                   E = Equality              มีความเสมอภาพ
                   S = Smart                เป็นแบบอย่างที่ดี
                   A = Accountability      มีความรับผิดชอบ
                   O = Organic              เป็นองค์กรที่มีชีวิต
                   3 = การมีส่วนร่วมระหว่าง 3 องค์กร ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน
                         และชุมชน (ทั้งภาครัฐและเอกชน)

 

วัฒนธรรมองค์กร

          ใส่ใจบริการ ยึดมั่นคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


06/มิ.ย./2019
การขอรับเงินบริจาคจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [370] ครั้ง

16/พ.ค./2019
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ของ สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [563] ครั้ง

07/ก.พ./2019
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [1571] ครั้ง

10/ม.ค./2019
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่งข่าวโดย: JETS อ่าน [2076] ครั้ง

24/ก.ค./2018
แนวทางการจัดการสอนโดยใช้ DLTV ให้ได้มาตรฐาน
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [658] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ JETS
เข้าใช้งานล่าสุด ศุกร์, 2 สิงหาคม, 2019 - 14:28
ชื่อ
เจษฎา: 
นินจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ mrjets110@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags รายงานผลประจำปี
วันที่ส่งข่าว พฤหัสบดี, 10 มกราคม, 2019 - 09:05
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 2076 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม