นโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

นโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

 

วิสัยทัศน์

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และได้
มาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย

 

พันธกิจ

          1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพระดับสากล
          2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ
          3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

 

เป้าประสงค์

          1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
          2. ประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ
และเสมอภาค
          3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
          4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
          5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหาร
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอำนาจ และความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา
          6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ยุทธศาสตร์

          1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
          2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
          3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
          4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
          5. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
          6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

ค่านิยมองค์กร

          “SESAO 3
                   S = Service mind       จิตบริการ
                   E = Equality              มีความเสมอภาพ
                   S = Smart                เป็นแบบอย่างที่ดี
                   A = Accountability      มีความรับผิดชอบ
                   O = Organic              เป็นองค์กรที่มีชีวิต
                   3 = การมีส่วนร่วมระหว่าง 3 องค์กร ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน
                         และชุมชน (ทั้งภาครัฐและเอกชน)

 

วัฒนธรรมองค์กร

          คนสำราญ งานสำเร็จ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


16/พ.ค./2019
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ของ สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [67] ครั้ง

07/ก.พ./2019
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [733] ครั้ง

10/ม.ค./2019
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่งข่าวโดย: JETS อ่าน [1630] ครั้ง

16/พ.ค./2018
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [1128] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ JETS
เข้าใช้งานล่าสุด พฤหัสบดี, 10 มกราคม, 2019 - 08:54
ชื่อ
เจษฎา: 
นินจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ mrjets110@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags รายงานผลประจำปี
วันที่ส่งข่าว พฤหัสบดี, 10 มกราคม, 2019 - 09:05
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 1630 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม