โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสถานศึกษาพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชา (ด้านเศรษฐศาสตร์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสถานศึกษาพอเพียงด้วย "ศาสตร์พระราชา" (เศรษฐศาสตร์) ในวันที่ 3 กันยายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ นางสาวสมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และ นายธนภัทร ทั่วไตรภพ ผู้ประกอบการธุรกิจน้ำผลไม้ AnyFriday Rainbow Moctail ซึ่งผู้รับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูผู้สอนเศรษฐศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งสิ้น 100 คน 
ในการนี้ นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 3 
ได้กล่าวว่า โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสถานศึกษาพอเพียงด้วย "ศาสตร์พระราชา" (เศรษฐศาสตร์) เกิดขึ้นเนื่องจากสนองแนวนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" โดยมุ่งเน้นการใช้แนวทางพลังประชารัฐ คือ การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ชุมชน จังหวัด สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่าง ๆ รวมทั้งยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์ของพระราชาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา Thailand 4.0 จึงเป็นความมุ่งมั่นที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ "Value-Based Economy" หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" โดยมีฐานความคิด คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า "โภคภัณฑ์" ไปสู่สินค้าเชิง "นวัตกรรม" โดยเน้นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จึงได้จัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้นโดยมีรูปแบบ และ กิจกรรมในการอบรม โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ในยุค Thailand 4.0 ให้กับผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพม.3 และสามารถนำไปพัฒนานักเรียนให้สามารถเป็นผู้ประกอบการในอนาคตได้

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


30/มิ.ย./2020
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.3 ครั้งที่ 3/2563
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [116] ครั้ง

30/มิ.ย./2020
กิจกรรมจิตอาสา สพม.3
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [112] ครั้ง

26/มิ.ย./2020
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563
ส่งข่าวโดย: kamonluck อ่าน [105] ครั้ง

25/มิ.ย./2020
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ส่งข่าวโดย: SENMAI อ่าน [122] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ kamonluck
เข้าใช้งานล่าสุด พฤหัสบดี, 9 กรกฎาคม, 2020 - 12:33
ชื่อ
กมลลักษณ์: 
ลอยพูน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ jamsai111016@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว เสาร์, 4 กรกฎาคม, 2020 - 16:20
ส่งข่าวจาก IP 118.172.155.146
เปิดอ่าน 87 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม