แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ

p

เอกสารประกอบการขอลาออกจากราชการ
1. บันทึกประสงค์ขอลาออก ผ่านผู้บังคับบัญชามา
2. แบบหนังสือลาออก  มี 2 ฉบับ  ใบหลังให้ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรอง
3. กรณีเจ็บป่วยให้แนบใบรับรองแพทย์มา
4. สำเนา ก.พ.7 ที่เป็นปัจจุบัน
หมายเหตุ
            ตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2536
1.      ให้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปขั้นหนึ่ง  โดยให้ยื่นล่วงหน้า
ก่อนวันลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเป็นพิเศษหรือกรณีลาออกเพื่อ
ดำรงตำแหน่งทางการเองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง
2.      กรณีที่มีผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกจะอนุญาตให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า
30 วัน  ให้มีคำสั่งอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันลาออก  พร้อมทั้งมีคำสั่งอนุญาตให้ลาออก
จากราชการได้
3.      ถ้ายื่นหนังสือขอลาออกจากราชการล่วงหน้าก่อนวันลาออกน้อยกว่า 30 วัน  โดยไม่ได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออก  หรือยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ
โดยมิได้ระบุวันลาออก  ให้ถือวันถัดจากวันครบกำหนด 30 วัน  นับแต่วันยื่นเป็นวันขอลาออก
4.      ในกรณีลาออกเพราะป่วย  ให้แนบใบตรวจโรคของแพทย์ตามแบบราชการเสนอไปด้วยว่า
ป่วยเป็นโรคอะไร

AttachmentSize
.docx19.1 KB

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


22/ม.ค./2019
ตัวอย่างเอกสารประกอบการขออนุญาตไปต่างประเทศ
ส่งข่าวโดย: Pudge อ่าน [1082] ครั้ง
p
13/ธ.ค./2018
แบบฟอร์มขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
ส่งข่าวโดย: oilperson อ่าน [1665] ครั้ง
p
09/เม.ย./2018
แบบฟอร์มการตอบรับ-ส่งเครื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ส่งข่าวโดย: oilperson อ่าน [4561] ครั้ง

18/พ.ค./2017
ร่างโครงการจ้างครูสอนภาษาต่างปประเทศ
ส่งข่าวโดย: superv3 อ่าน [1303] ครั้ง

23/มี.ค./2016
บุคคล - วิทยฐานะเชิงประจักษ์
ส่งข่าวโดย: oilperson อ่าน [3803] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ oilperson
เข้าใช้งานล่าสุด ศุกร์, 23 สิงหาคม, 2019 - 13:50
ชื่อ
กลุ่ม: 
บริหารงานบุคคล
ตำแหน่ง Admin
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ person.sesao3@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พฤหัสบดี, 13 ธันวาคม, 2018 - 09:16
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 1665 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม