อบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ

       ด้วย สพฐ. ได้กำหนดใช้โปรแกรม smss ในการรายงานและติดตาม
ผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยกำหนดปฏิทิน
ในการใช้โปรแกรมดังกล่าว ในการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบ ดังนี้
 
         ระยะที่หนึ่ง ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2556 - 2558) กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2559
         ระยะที่สอง ข้อมูลรายชื่อนักเรียน รายชื่อครู ข้อมูลแผนงาน/โครงการ ข้อมูลการเงินและ
บัญชี ข้อมูลสุขภาพนักเรียน กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
 
         เพื่อให้การดำเนินการแล้วเสร็จ สพม.3 ขอเชิญครูผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยี หรือ
งานข้อมูลสารสนเทศระดับโรงเรียน ๆ ละ 1-2 คน เข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรม
smss ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี 1
ชั้น 2 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยขอให้จัดเตรียมข้อมูลตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย และจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook และปลั๊กไฟมาในวันอบรม
ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง) ให้เบิกจ่าย
จากโรงเรียนต้นสังกัด
 
          จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


22/ต.ค./2020
แสดงความยินดี กับรอง ผอ.ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [273] ครั้ง

22/ต.ค./2020
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [217] ครั้ง

22/ต.ค./2020
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2563
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [240] ครั้ง

22/ต.ค./2020
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2563
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [262] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ phiphit
เข้าใช้งานล่าสุด พฤหัสบดี, 21 มกราคม, 2021 - 15:23
ชื่อ
พิพิธ: 
เรืองสมบัติ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ phiphit8@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พฤหัสบดี, 25 มิถุนายน, 2020 - 12:19
ส่งข่าวจาก IP 118.172.155.146
เปิดอ่าน 761 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม