ตราสัญลักษณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

โลโก้ สพม.3

ดาวน์โหลด

โลโก้ กลุ่มอำนวยการ

ดาวน์โหลด

โลโก้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ดาวน์โหลด

โลโก้ กลุ่มตรวจสอบภายใน

ดาวน์โหลด

โลโก้ กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดาวน์โหลด

โลโก้ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

โลโก้ กลุ่มกฎหมาย และคดี

ดาวน์โหลด

โลโก้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ดาวน์โหลด

โลโก้ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ดาวน์โหลด

โลโก้ กลุ่มนโยบายและแผน

ดาวน์โหลด

โลโก้ กลุ่ม ICT

ดาวน์โหลด