ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓นายสุรชาติ เครือศรี
ประธานกรรมการ

ว่าที่ ร.ต.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์

กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ
นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายกรีฑา ฤทธาภัย 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายกิตติ กสิณธารา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
นายดิเรก สายศิริวิทย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางธราภรณ์ พรหมคช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 


นางนาฏธยาน์ รอดสน

กรรมการและเลขานุการ