ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร


หัวเรื่อง แนบไฟล์ วันที่ ส่งโดย
การเงิน - การขอรับบำเหน็จบำนาญ
24
ธ.ค.
money
การเงิน - การเบิกค่าการศึกษาบุตร
24
ธ.ค.
money
การเงิน - การเบิกค่ารักษาพยาบาล
24
ธ.ค.
money
บุคคล - แบบคำร้องขอแก้ไขวันเดือนปีเกิดใน กพ7/กคศ16
04
ก.ย.
oilperson
กลุ่มบริหารงานบุคคล - แนวปฏิบัติ / ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง ในการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
29
ต.ค.
oilperson
บุคคล - แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (จ่ายตรง)
29
ต.ค.
oilperson
บุคคล - แบบคำร้องขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
29
ต.ค.
oilperson
บุคคล - แบบขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
29
ต.ค.
oilperson
บุคคล - แบบฟอร์มขอแก้ไขแฟ้มประวัติ กพ.7
28
ต.ค.
oilperson

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม