ประวัติส่วนตัว

รูปรองมานะ

                   นายมานะ  พุ่มบัว      

                   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3    

                   วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

                   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

                   วัน เดือน ปีเกิด   2 ธันวาคม 2501

                   ที่อยู่หลังเกษียณอายุราชการ  15/71 หมู่ 1 ต.หนองฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

                   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา

                   มือถือ  08 1433 2579         

                   E-mail  mana-0212@hotmail.com

                                                                 

ประวัติการรับราชการที่สำคัญ

                   1. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

                   2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา

                   3. ศึกษาธิการอำเภอ

 

ประสบการณ์และความภาคภูมิใจ

                   1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปี 2558

                       สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                   2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปี 2559

                       สาขาอนุรักษ์มรดกไทย

                   3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้รับรางวัลในฐานะที่ได้คะแนน O – NET

                       เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นลำดับที่ 7 ของประเทศ

                       ประจำปี 2557

                   4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                       ปีการศึกษา 2559 ระดับทอง

                   5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้รับรางวัลในฐานะที่ได้คะแนน O – NET

                       เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เป็นลำดับที่ 8

                       ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2561

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม