ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

 

ประวัติส่วนตัว
- นายสุรชาติ เครือศรี ปัจจุบันอายุ 58 ปี

 

ประวัติการศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนศิริวิทยากร
- วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก สังคมศึกษา จากวิทยาลัยครูจันทรเกษม
- วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) วิชาเอก การบริหารการศึกษา จากราชภัฎสวนดุสิต 
 

 

ประวัติการทำงาน
- 6 ต.ค. 2529 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านบุไผ่ จ.นครราชสีมา (เริ่มรับราชการ)
- 1 ต.ค. 2533 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านบุไผ่ จ.นครราชสีมา
- 1 ต.ค. 2537 อาจารย์ 1 ระดับ 5 โรงเรียนบ้านบุไผ่ จ.นครราชสีมา
- 16 ม.ค. 2538 นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ กิ่ง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
- 9 ธ.ค. 2540 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 6) สำนักงานศึกษาธิการ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
- 1 ต.ค. 2543 ศึกษาธิการอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 7) สำนักงานศึกษาธิการ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
- 1 ต.ค. 2545 ศึกษาธิการอำเภอ (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 8) สำนักงานศึกษาธิการ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
- 16 ก.ค. 2546 ศึกษาธิการอำเภอ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการของเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับ 8)
- 18 มิ.ย. 2547 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 (ระดับ 8)
- 22 ก.ย. 2547 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี (ระดับ 8)
- 22 ธ.ค. 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี (ระดับ 8)
- 1 เม.ย. 2548 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี (คศ.3)
- 19 ก.ย. 2549 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
- 1 ต.ค. 2551 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 (คศ.3)
- 1 พ.ย. 2556 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (คศ.3)
- 22 พ.ย. 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (คศ.4)
- 23 เม.ย. 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (คศ.4)

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม