Previous
Next

14/ส.ค./2019
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ส่งข่าวโดย: money อาน [99] ครั้ง

14/ส.ค./2019
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ส่งข่าวโดย: money อาน [59] ครั้ง

10/ก.ค./2019
คู่มือการขอหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน
ส่งข่าวโดย: PR.director อ่าน [99] ครั้ง

27/มิ.ย./2019
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส่งข่าวโดย: PR.director อ่าน [151] ครั้ง

27/พ.ค./2019
คู่มือขั้นตอนการประชุมภายใน สพม.3
ส่งข่าวโดย: PR.director อ่าน [207] ครั้ง

12/ก.ค./2019
ประกาศเรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [134] ครั้ง

11/ก.ค./2019
คู่มือ การขอเบิกค่าเช่าบ้าน
ส่งข่าวโดย: PR.plan อ่าน [121] ครั้ง

09/ก.ค./2019
โครงสร้างการบริหารงานภายใน สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [111] ครั้ง

27/มิ.ย./2019
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม DLICT
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [118] ครั้ง

25/มิ.ย./2019
แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของ สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [183] ครั้ง

27/พ.ค./2019
งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่งข่าวโดย: PR.promote อ่าน [226] ครั้ง

04/มิ.ย./2019
สรุปการนิเทศ กตปน. ปีการศึกษา 2561
ส่งข่าวโดย: PR.monitor อ่าน [173] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ


12/ก.ค./2019
ประกาศเรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [134] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม