Previous
Next
-
21/พ.ค./2019
จ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 516 บอ 118/62
ส่งข่าวโดย: money อาน [94] ครั้ง

21/พ.ค./2019
จ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ 502 -515 บอ 117/62
ส่งข่าวโดย: money อาน [67] ครั้ง

17/พ.ค./2019
จ่ายเงินจบประมาณและนอกงบประมาณ ฎ428-430,432 บอ 109
ส่งข่าวโดย: money อาน [69] ครั้ง

27/พ.ค./2019
คู่มือขั้นตอนการประชุมภายใน สพม.3
ส่งข่าวโดย: PR.director อ่าน [9] ครั้ง

27/พ.ค./2019
คู่มือขั้นตอนการทำลายหนังสือราชการ
ส่งข่าวโดย: PR.director อ่าน [11] ครั้ง

27/พ.ค./2019
คู่มือยานพาหนะ
ส่งข่าวโดย: PR.director อ่าน [10] ครั้ง

27/พ.ค./2019
คู่มือระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(My Office)
ส่งข่าวโดย: PR.director อ่าน [10] ครั้ง

24/พ.ค./2019
คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [86] ครั้ง

24/พ.ค./2019
คู่มือการขอเพิ่มสิทธิจ่ายตรงบุคลากรภาครัฐ
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [52] ครั้ง

24/พ.ค./2019
การลาอุปสมบท
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [39] ครั้ง

16/พ.ค./2019
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ของ สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [67] ครั้ง

07/ก.พ./2019
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [732] ครั้ง

10/ม.ค./2019
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่งข่าวโดย: JETS อ่าน [1628] ครั้ง

27/พ.ค./2019
งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่งข่าวโดย: PR.promote อ่าน [27] ครั้ง

ยังไม่มีข้อมูลในระบบ


24/พ.ค./2019
คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [86] ครั้ง

24/พ.ค./2019
คู่มือการขอเพิ่มสิทธิจ่ายตรงบุคลากรภาครัฐ
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [52] ครั้ง

24/พ.ค./2019
การลาอุปสมบท
ส่งข่าวโดย: PR.person อ่าน [39] ครั้ง

24/ก.ค./2018
แนวทางการจัดการสอนโดยใช้ DLTV ให้ได้มาตรฐาน
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [476] ครั้ง

24/ก.ค./2018
มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล สพฐ.
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [595] ครั้ง

26/ก.ย./2017
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560 สพม.3
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [8695] ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม