สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
The Secondary Educational Service Area Office 3